LUCIFER - from Act V, Scene 1LUCIFER from Act V, Scene 1
Joost van den Vondeltrans. & adapt. Noel Clark
RAFAËL:
De gansche hemel, van den gront tot de kruin
Der aertspalaizen, juicht op Michaëls bazuin
En zwaeiende banier. De veltslagh is gewonnen.
Ons schilden schitteren, en scheppen nieuwe zonnen.
Uit elcke schiltzon straelt een triomfanten dagh.
Daer komt Uriël zelf, de Schiltknaep, uit den slagh,
En zwaeit het vlammend zwaert, dat, scherp van wederzijden,
Gewet van ís hemels wraecke en gramschap, onder ít strijden,
Door schilt en harrenas, en helm van diamant,
Gevaeght heeft, slinx en rechts, al wat de horens kant
En opsteeckt tegens Godts doordringende alvermogen.
Gestrenge Schiltknaep, die het scherprecht uit den hoogen
Bekleet, en ít ongelijck, dat tegens ít eewigh Recht
Zich opworpt, met eení slagh rechtvaerdighlijck beslecht,
Gezegent is ít geweer, gezegent zijn uw armen,
Die dí eer van Englestadt hanthaven en beschermen.
Wat leghtge al prijzen in by dí Oppermajesteit!
Verhael ons toch den strijt: ontvou ons al ít beleit,
En ís hemels eersten toght: wy luistren met verlangen.

URIËL:
Uw lust ontvonckt mijní geest om rustigh aen te vangen,
Dien vreesselijcken storm tí ontvouwen op een ry.
Geluckigh vecht het heir, dat Godt heeft op zijn zy.
De Veltheer Michaël, verwittight uit den hoogen,
Door ís hemels afgezant, die neder quam gevlogen,
Noch sneller dan een star, die door de lucht verschiet,
Hoe Lucifer zoo trots zich tegens ít hoogh gebiedt,
Had opentlijck gekant, gereet heen aen te voeren,
Die hem bewieroockten, zijne starre en standert zwoeren;
Schoot voort, op ít aenstaen van den trouwen Gabriël,
Het schubbigh panster aen, en gaf terstont bevel
Aen al zijn Oversten, en hoofden en Kornellen,
De heiren, in Godts naem, in hun geleÍn te stellen,
Om met gemeene maght en kracht, op ít luchtigh ruim,
Van ít zuivre hemelsblaeu al dit meineedigh schuim
Te vaegen, al dit spoock in duisternis te dompelen,
Eer zy ít ongezienste ons moghten overrompelen.
Op dezen last vergaÍrt Godts heirkracht in der yl
Slaghordenwijs, zoo snel gelijck een vlugge pijl,
Gedreven van de pees. Men zagh ontelbre drommen,
In een driekantigh heir, aen alle kanten brommen,
Gelijck een driehoeck steeckt en straelt op ons gezight.
Men zagh een enckelheit in een driepuntight licht,
Zoo spiegelgladt, gelijck een diamant, geslepen:
Een heirspits, eer van Godt dan eenigh Geest begreepen.
De Veltheer, met den gloet des blixems in de hant,
Hiel recht voor Godt baniere, in ít hart van ít leger, stant.
Wie moedt wil houden, en triomf en zege baeren,
Die moet voor al het hart verzeekren en bewaeren.
............
............
RAPHAEL:
The Heavens all, from ground to topmost sphere,
Are overjoyed at Michael's chanticleer
And bravely fluttering flag. The battle's won!
Each glittering shield reflects the rising sun,
With rays betokening triomphant day.
Here's Uriel himself, fresh from the fray,
Wielding his fiery sword, whose double blade -
Sharpened by Heaven's wrath and vengeance - made
Short work of chainmail, shield and stoutest helm
And, slicing left and right, did overwhelm
All those who dared lock horns with Heaven's might!
Stern Uriel, empowered by celestial right,
With single blow, deservedly to fell
All who against the eternal Law rebel -
Blest be your weapons, blessèd be those arms
Safeguarding Angeldom from all alarms
And earning God's most bounteous recompense!
Relate the battle, tell us the events
Of Heaven's first campaign. We long to hear!

URIEL:
Your wish inspires me to attempt a clear
Account of that horrendous fratricide!
Blessed are they who fight, with God allied!
Archangel Michael, our Commander, knew
By word of heavenly messenger who flew
From above, more speedily than shooting star,
That a revolt was planned by Lucifer,
Leading a mob who, flouting God's decree,
To Morning-Star had sworn fidelity.
So Michael, at loyal Gabriel's behest,
Donned coat of mail, his officers addressed,
Colonels, Commanders, Cornets briefed for action -
-In God's great Name, to purge the rebel faction
From heavens blue and pure celestial light,
Drowning the upstart scum in darkest night
Before they had a chance to realize
Their plan to capture Heaven by surprise.
Accordingly, God's Hosts, in utmost haste,
Like arrows swift, to action stations raced.
Unnumbered hordes of troops in armour gleaming,
Were ranged in three enormous wings, so seeming
A force triangular that met the eye -
Like triple-pointed star athwart the sky,
Smooth as a mirror or some polished stone -
Of strength conceivable to God alone!
Michael, about whom lightning flashes dart,
Raises God's banner, at the army's heart:
To foster courage and success ensure,
That heart must be sustained and rest secure!
............
............

Transl. copyright © Noel Clark - publ. Absolute Press (Oberon Books)


...buy this book
next
index
translator's next