BALADË PËR MALIN E THATËBALLAD OF THE DRY MOUNTAIN
Agim Vincatrans. Robert Elsie (from Albanian)
Është një mal në Jug
Në mes dy liqenesh
I thonë Mal i Thatë

Dhe askush s’di të thotë
Si mbeti ky mal
I thatë midis ujërash

Pranë tij shtrihet një lëndinë
Me emër të çuditshëm
Lëndina e Lotëve

Dhe askush s’di të thotë
Si mbeti ky mal
I thatë edhe pranë lotëve

Është një mal në Jug
Me emrin Mal i Thatë
Në mes dy liqeneve

Dhe askush s’di të thotë
Përse mbeti ky mal
I etshëm ndanë ujërave

Mal i Thatë
Pa bimë, pa drurë, pa zogj
I vdekur për së gjalli

Si një njeri
I tharë nga malli.
There is a mountain in the south
Between two lakes
They call the Dry Mountain

And no one can tell you
How this mountain
Stays dry surrounded by water

Nearby is a meadow
With the startling name
The Meadow of Tears

And no one can tell you
How this mountain
Stays dry near the tears either

There is a mountain in the south
Between two lakes
They call the Dry Mountain

And no one can tell you
Why this mountain
Always thirsts near the water

Dry Mountain
No grass, no trees, no birds
Dead for the living.

Like a human being
Withered from desire.

Copyright © Agim Vinca; trans. copyright © Robert Elsie - publ. Forest Books/UNESCO


next
index
translator's next