RACHUNEK ELEGIJNY AN ELEGIAC ACCOUNT
Wisawa Szymborska - (Polish) trans. Adam Czerniawski
Ilu tych, których znaam,
jeli naprawd ich znaam,
mczyzn, kobiet,
jeli ten podzia pozostaje w mocy,
przestpilo ten próg,
jeli próg,
przebiego przez ten most,
jeli nazwa to mostem -

Ilu po yciu krótszym albo duszym,
jeli to dla nich wci jakanica,
dobrym, bo si zaczlo,
zym, bo si skoczylo,
jeliby nie woleli powiedzie na odwrót,
znalazo si na drugim brzegu,
jeli znalazo si
a drugi brzeg istnieje -

Nie dana mi jest pewno
ich dalszego losu,
jeli to nawet jeden wspólny los
i jeszcze los -

Wszystko,
jeli sowem tym nie ograniczam,
maj za sob,
jeli nie przed sob

Ilu ich wyskoczyo z pdzcego czasu
i w oddaleniu coraz rzewniej znika,
jeli warto wierzy perspektywie -
Ilu, jeeli pytanie ma sens,
jeeli mona doj do sumy ostatecznej
zanim liczcy nie doliczy siebie,
zapado w ten najgbszy sen,
jeli nie ma glbszego -

Do widzenia.
Do jutra.
Do nastpnego spotkania.
Ju tego nie chc,
jeeli nie chc, powtórzy.
Zdani na nieskoczone,
jeli nie inne, milczenie.
Zajci tylko tym,
jeeli tylko tym,
do czego ich przymusza nieobecno.
How many of those I've known,
if truly I knew them,
men, women,
if this division remains in force,
have crossed the threshold,
have run across this bridge,
if it is a bridge -


How many after a briefer or longer life,
if that still represents a distinction for them,
good, because it had begun,
bad, because it's concluded,
if they didn't wish to say the opposite,
have found themselves on the other shore,
if they have found themselves
and the other shore exists -


I have not been granted certitude
regarding their further fate,
if it's really one single fate
and fate still -

Everything,
if that word doesn't delimit,
they have behind them,
if not before them -


How many have jumped off the speeding time
and are disappearing into mounting melancholy
if perspective's to be believed -
how many, if the question makes sense,
if one can reach the final sum
before he who counts includes himself,
have fallen into this deepest sleep,
if there is no deeper -


Good-bye.
See you tomorrow.
Until next time.
Now they don't wish,
if they don't, to repeat this.
Condemned in infinite,
if no other, silence.
Absorbed only in that,
if only that,
to which absence constrains them.

Copyright © Wislawa Szymborska; Trans. Copyright © Adam Czerniawski 1990 - publ. Forest Books


next
index
translator's next