LICZBA PI PI
Wisawa Szymborska - (Polish) trans. Adam Czerniawski
Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry te s pocztkowe,
pi dziewi dwa poniewa nigdy si nie koczy.
Nie pozwala si obj sze pi trzy pi spojrzeniem,
osiem dziewi obliczeniem
siedem dziewi wyobraniq,
a nawet trzy dwa trzy osiem artem czyli porównaniem
cztery sze do czegokolwiek
dwa sze cztery trzy na wiecie.
Na jduszy ziemski w po kilkunastu metrach si urywa.
Podobnie, cho troch póz&niej, czyni we bajeczne.
Korowód cyfr skada jcych si na liczb Pi
nie zatrzymuje si na brzegu kartki,
potrafi cign si po stole, przez powietrze,
przez mur, li, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
przez cal nieba wzdto i bezdenno.
O jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
Jak wty promie gwiazdy, e zakrzywia si w lada przestrzeni!
A tu dwa trzy pitnacie trzysta dziewitnacie
mój numer telefonu twój numer koszuli
rok tysic dziewiset siedemdziesty trzeci szóste pitro
ilo mieszkaców szedziesit pi groszy
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
w którym sowiczku mój a le, a piej
oraz uprasza si zachowa spokój,
a take ziemia i niebo przemin,
ale nie liczba Pi, co to to nie,
ona wci swoje nieze jescze pi,
nie byle jakie osiem,
nieostatnie siedem,
przynaglajc, ach, przynaglajc gnun wieczno
do trwania.
Pi deserves our full admiration
three point one four one.
All its following digits are also non-recurring,
five nine two because it never ends.
It cannot be grasped six.five three five at a glance,
eight nine in a calculus
seven nine in imagination,
or even three two three eight in a conceit, that is, a comparison
four six with anything else
two six four three in the world.
The longest snake on earth breaks off after several metres.
Likewise, though at greater length, do fabled snakes.
The series comprising pi
doesn't stop at the edge of the sheet,
it can stretch across the table, through the air,
through the wall, leaf, bird's nest, clouds, straight to heaven,
through all the heavens' chasms and distensions.
How short, how mouse-like, is the comet's tail!
How frail a star's ray, that it bends in any bit of space!
Meanwhile, two three fifteen three hundred nineteen
my telephone number the size of your shirt
the year nineteen hundred and seventy three sixth.floor
the number of inhabitants sixty-five pennies
the waist measurement two fingers
a charade a code,
in which singing still dost soar, and soaring ever singest
and please be calm
and also heaven and earth shall pass away
but not pi, no, certainly not,
she's still on with her passable five
above-average eight
the not-final seven
urging, yes, urging a sluggish eternity
to persevere.

Click here 2 for another translation of this poem.

NOTE: We have not found it practicable to use italics in the Polish text, and we hope that their use in the English will show what the poet intended.

Copyright © Wislawa Szymborska; Trans. Copyright © Adam Czerniawski 1990 - publ. Forest Books


next
index
translator's next