LICZBA PI PI
Wisawa Szymborska - (Polish) trans. Joanna Trzeciak
Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry te s pocztkowe,
pi dziewi dwa poniewa nigdy si nie koczy.
Nie pozwala si obj sze pi trzy pi spojrzeniem,
osiem dziewi obliczeniem
siedem dziewi wyobraniq,
a nawet trzy dwa trzy osiem artem czyli porównaniem
cztery sze do czegokolwiek
dwa sze cztery trzy na wiecie.
Na jduszy ziemski w po kilkunastu metrach si urywa.
Podobnie, cho troch póz&niej, czyni we bajeczne.
Korowód cyfr skada jcych si na liczb Pi
nie zatrzymuje si na brzegu kartki,
potrafi cign si po stole, przez powietrze,
przez mur, li, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
przez cal nieba wzdto i bezdenno.
O jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
Jak wty promie gwiazdy, e zakrzywia si w lada przestrzeni!
A tu dwa trzy pitnacie trzysta dziewitnacie
mój numer telefonu twój numer koszuli
rok tysic dziewiset siedemdziesty trzeci szóste pitro
ilo mieszkaców szedziesit pi groszy
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
w którym sowiczku mój a le, a piej
oraz uprasza si zachowa spokój,
a take ziemia i niebo przemin,
ale nie liczba Pi, co to to nie,
ona wci swoje nieze jescze pi,
nie byle jakie osiem,
nieostatnie siedem,
przynaglajc, ach, przynaglajc gnun wieczno
do trwania.
The admirable number pi:
three point one four one.
Every further digit is also just a start,
five nine two, for it never ends.
It can't be grasped, six five three five, at a glance,
eight nine, by calculation,
seven nine, through imagination,
or even three two three eight in jest, or by comparison
four six to anything
two six four three in the world.
The longest snake on earth ends at thirty-odd feet.
Same goes for fairy tale snakes, though they make it a little longer.
The caravan of digits that is pi
does not stop at the edge of the page,
but runs off the table and into the air
over the wall, a leaf, a bird's nest, the clouds, straight into the sky,
hrough all its bloatedness and bottomlessness.
O how short, all but mouse-like, is the comet's tail!
How frail is a ray of starlight, bending in any old space!
Meanwhile two three fifteen three hundred nineteen
my phone number your shirt size
the year nineteen seventy-three sixth floor
number of inhabitants sixty-five cents
hip measurement two fingers
a charade and a code,
in which we find how blithe the throstle sings!
and please remain calm,
and heaven and earth shall pass away,
but not pi, that won't happen,
it still has an okay five,
and quite a fine eight,
an all but final seven,
prodding and prodding a plodding eternity
to last.

Click here 1 for another translation of this poem.

NOTE: We have not found it practicable to use italics in the Polish text, and we hope that their use in the English will show what the poet intended.

Copyright © Wislawa Szymborska; Trans. Copyright © Joanna Trzeciak 2001 - publ. W.W.Norton & Co.


next
index
translator's next