SVATEBNÍ CESTAHONEYMOONS
Jaroslav Seiferttrans. Ewald Osers (from Czech)
Kdyby nebylo tĕch pošetilých polibků,
nejezdili bychom na cesty svatební.
Kdyby však nebylo svatebních cest,
k čemu by potom byly Wagons lits?

Nádražních zvonků vĕčný strach,
ach, Wagons lits, vagony svatební.
To štĕstí manželské je jako křehké sklo,
medový mĕsíc se naklání.

Má drahá, vidíš v oknech hory Alp,
otevřme okno vůním dokořán,
hle, cukr snĕženek, lilií vláčný sníh,
za Wagons lits je Wagon restaurant.

Ach, Wagons restaurants, vagony svatební,
být vĕčnĕ jejich hostem a pak snít
nad křehkým příborem o štĕstí v manželstvi!
Pozor sklo! Pozor neklopit!

A ještĕ jeden den a jetĕ jednu noc,
dvĕ krásné noci a dva krásné dny.
Kde je můj jízdní řád, ta kniha básnická,
o, jak jsou krásné moje vagony!

O Wagons restaurants a Wagons lits,
cesta svatební!
If it were not for all those foolish kisses
we'd not be taking honeymoon trips to the sea -
but if it weren't for honeymoon trips,
what use then all those wagons-lits?

Perpetual fear of railway station bells,
ah, wagons-lits, honeymoon sleeping cars,
all wedded happiness is brittle glass,
a honeyed moon stands in a sky of stars.

My love, look at the Alpine peaks outside,
we'll let the window down, we'll smell the amaranth,
the sugary white of snowdrops, lilies' snow -
behind the wagon-lit's the wagon-restaurant.

Ah, wagons-restaurants, ah, cars for newlyweds,
to stay in them forever and to sup
with knife and fork on happiness in bed.
HANDLE WITH CARE! GLASS - FRAGILE! THIS SIDE UP!

And one more day and then another night,
two marvellous nights, two marvellous days like these.
Where is my rail guide, that poetic book,
oh and the beauty of my wagons-lits!

Oh wagons-restaurants and wagons-lits!
Oh honeymoons!

Copyright © Jaroslav Seifert: transl. copyright © Ewald Osers


next
index
translator's next