NAGLE SUDDENLY
Tadeusz Róewicz - (Polish) trans. Adam Czerniawski
nagle zobaczyem w gazecie
co co przypominao wiersz

litery sowa
które przypominay
jakie inne sowa
podobne do tych sów

jakie metafory
papierowe wntrznoci
obrazy pozbierane
na mietniku historii
na mietnikach poezji

plamy sowa
mrowiy si
w papierze
gazetowym
uciekay od siebie

byo tam imi i nazwisko
autora to samo imi
i nazwisko
to on pomylaem
on nie on

zaczem czyta
jeszcze raz

od pocztku
ale nie zrozumiaem

nie zrozumiaem nic
tak jakbym odszed
daleko od tego miejsca
od tej mowy
od siebie
suddenly I saw in a paper
something resembling a poem

letters words
which resembled
other words
similar to these

dubious metaphors
paper intestines
images gathered
from the rubbish-tip of history
the rubbish-tips of poetry

blotches of words
swarmed
on newsprint
and scattered


there were the author's
name and surname the same
name and surname
it's him I thought
him not him

I started reading
again

from the beginning
but failed to understand

I understood nothing
as though I had gone
far from that place
that speech
from myself

Copyright © Tadeusz Róewicz 1982, 1991, 2004; Trans. Copyright © Adam Czerniawski 1982, 1991, 2004 - publ. Anvil Press


...buy this book
next
index
translator's next