BUITEN EN BINNEN OUTSIDE AND INSIDE - (from Dutch)
Jacob Winkler Prins tr. Cliff Crego
't Is met de verzen van den dichter
Als met zijn huis, dat ge in wilt spiên:
Al schijnt de zon, al blinkt het licht er,
Kunt ge in 't voorbijgaan weinig zien.

Ge ziet van buiten door 't gordijntje,
Zoo tusschen hor en valgordijn,
Van ieder voorwerp slechts een schijntje,
Een onbepaalden schemerschijn!

Leest gij zijn verzen zoo eens even,
Zoo tusschen droom en waken in,
Dan speurt ge er in geen licht, geen leven,
Zelfs geen begrijpelijken zin.

't Blijft alles flauw en scheemrig, donker; -
Doch kom eens binnen, rust een poos:
Gij ziet er beeld - en kleurgeflonker
En op zijn tafel geurt een roos!
So it is with those who verses write
As with his house, in which you peep:
Tho' shines the sun, tho' blinks a light,
In merely passing you but little keep.

You see from outside through the curtain,
So in between the screen and shade,
From every object a glance uncertain,
Each appearance indefinite made!

When you read his verses slightly,
So in between dream and awakening,
That you sense not light, not life,
Not even a phrase with understanding.

All remains so dull and misty, obscure; -
Yet come inside and yourself compose:
You'll see there picture - a spark of color,
And at his table the scent of rose!

Trans. copyright © Cliff Crego - see website http://www.cs-music.com/features/r2c-index.html


next
index
translator's next