polipmoi
MOI TŁUMACZE MY TRANSLATORS
Eva Lipska tr. Ryszard J. Reisner


Moi tłumacze. Oni. Mój ciąg dalszy.
Moja - Ich
sterta czasu na stole.
Konfitury słowników.

Poranek w cyrylicy
w zamszowej germańskiej mgle.
Romańska antylopa
na skraju mojego wiersza.

Moje - Ich
podróże.
Jeszcze ścieżka á rebours
bez żadnego powodu.

Transplantacja słów
moich chirurgów. Ich.
Nie do przełożenia
na ten krótki poemat.

A ja
kocham się w tylu językach naraz.
Literka za literką wchłaniam wilgoć w Nässjö
spotykając w lesie moje nieślubne wiersze.

Moje - Ich
głosy. Wahania zza książek.
Przepowiednie z przepaści stron.
Startujące sylaby z Heathrow.

Coś po mnie odziedziczą?
Mój lęk? Mój apetyt
na wszystko co przemija?
Na dekolt łąki? Fioletowe pola ametystów?

Kiedy wokół
moja - ich
nieszczelna rzeczywistość. Raj dla hakerów
plotkarzy i polityków.


My translators. They. My next part.
My - Their
stack of time on the table.
Preserves of dictionaries.

Morning in Cyrillic
in a velvet German fog.
Romance antelope
on the edge of my poem.

My - Their
journeys.
Still a path à rebours
for no reason at all.

Transplantation of words
by my surgeons. Their.
Not translatable
into this short epic poem.

And I
make love in so many tongues at once.
Letter by letter absorb the damp in Nässjö
meeting in the forest my out of wedlock poems.

My - Their
voices. Hesitation beyond books.
Prophecies from the abyss of pages.
Syllables taking off from Heathrow.

Will they inherit something from me?
My fear? My appetite
for everything that passes?
For a cleavage of meadow? Violet fields of amethysts?

When all around
my - Their
unsealed reality. Paradise for hackers
gossips and politicians.

Copyright © Eva Lipska 2006, trans. copyright © Ryszard J. Reisner 2006


next
Other index
translator's next