PAS SHIRJES, NATËNAT NIGHT, AFTER THRESHING
Natasha Lakotrans. Robert Elsie (from Albanian)
Diku
telat e mbështjellë të bakrit
(ngjyrën e grurit të pjekur kanë në brendësi)
përejellin sinjalet e zërit tënd.


Dita këputet e ndritshme në horizont
(është ora kur fëmijët përkulin gjunjët në krevat e
bien të flenë).


Lajmëthirrja jote nga pyjet
në fushë më vjen si fëshfërimë ...


(Diku
një receptor ngjan papritur
zog që çukit sinjale të shkoqura gëzimi
si kokrra drithi.)

Sonte hapësira e rnadhe na lidh
më shumë se çdo shpikje komunikimi ...
Somewhere,
The rolled copper wire
(inside it is the colour of roasted grain)
Is carrying the signals of your voice.


The light of day descends behind the horizon
(it is the hour when children curl up and go to sleep).Your call from the forests
Came down to me on the plains like a rustling ...


(Somewhere,
A receiver suddenly looks
Like a bird pecking at clear signals of joy,
Like grains of wheat.)

This evening, great expanses reunite us
Much better than any means of communication ...

Copyright © Natasha Lako; trans. copyright © Robert Elsie - publ. Forest Books/UNESCO


next
index
translator's next