DÁMA S JEDNOROŽCOMLADY WITH UNICORN
Mila Haugovátrans. James & Viera Sutherland-Smith (from Slovak)
Som vo svojom hlase?
Hovorím, čo je najtesnejie
v mojej krvi? Vsugerujem láske
svoju tvár, aby si ma v nej uvidel.
Obraciam sa zranitel'nejším.
Mám íst' ešte d'alej? Príst' za tebou
do života, pred narodením? Sklonit' sa,
počúvat' (prečo sa bojíš, prečo mám strach?).
Prijat' podobu vytušeného:
vrstvenie dychu, jazykom
v obojstrannej tme. Vytrhnutá z času
v beztieňovom bytí, hlava Jednorožca
v lone (ked'vysmädne, oblizuje slzy snov),
si navždy iná, budeš sa starat'
o rozdielne (nevidím, nepočujem).

Predticho, achátová vrstva
v beztieňovom bytí (zosrstnatenie),
dotýkanie, obojstrannost' tmy ...
červená: trhliny vo vetre,
modrá: mreža úst.

Rozrastanie.
Zatajený
dych
slo
va
Am I inside my voice?
Do I say what is tightest
in my blood? I suggest love
my face so you can see me in it.
I turn back more vulnerable.
Should I go even further? To come for you
into life before birth? To incline,
to listen (why are you afraid, why am I frightened?).
To accept the shape of anticipation:
layering of breath, by tongue
in the double-sided dark. Torn off from time
in shadowless being, the head of the unicorn
in my lap (when he thirsts he leaks a dream's tears),
you are forever other, you'll care
for the different (I don't see, I don't hear).

Pre-silence, layers of agate
in shadowless being (hair flaring),
touching, the double-sided dark ...
red: chinks in the wind,
blue: the bar of a mouth.

Growing out.
Withholding
the breath
of the
word.

Copyright © Mila Haugová 2003: transl. copyright © James & Viera Sutherland-Smith 2003 - publ. Arc Publications


next
index
translator's next