SOMERIES CASTLE EL CASTELL DE SOMERIES
Robert Gurney trans. Pere Bessó (into Catalán)


Conrad said
in The Heart of Darkness:

"We live, as we dream,
- alone".

Here,
in this isolated red-brick castle,
its walls
warm to the touch
in the April sun,
I feel,
all around me,
the Polish writer's absence.

The sunshine seems to shine
with greater intensity.

There's a table
and an empty chair
in front of the house
where he lived.

Easyjet tail fins
sail past under my eyes,
in the dip
at the end of the field.

The lights of the aircraft
coming in to land
seem to hover in a line
over Bendish and Whitwell.

Like cats' eyes
they look without seeing me.


Conrad digué:
en El cor de les tenebres,

"Vivim, com somiem
- sols."

Aquí,
en aquest castell tan aïllat,
els murs de rajola roja
càlids a la mà
al sol d'abril,
fan sentir,
al meu voltant
l'absència del novellista polonés.

El sol sembla brillar
amb més força.

Hi ha una taula i una cadira
buida
davant de la casa
on ell visqué.

Els alerons dels avions Easyjet
Passen davall de la meua mirada
en la vall
a la fi de la praderia.

Els llums dels jets
acostant-se a la pista
semblen suspesos en fila
sobre Bendish i Whitwell.

Com els ulls dels gats
miren sense veure'm.

Copyright © Robert Gurney: transl. copyright © Pere Bessó 2008.


next
index
translator's next