VALA THE WAVE
Fahredin Gunga trans. Robert Elsie (from Albanian)
E urëtuar për dashurinë e shkëmbit
përplaset si grua e çmendur në epsh
e - mbi krah e bart gëzimin e largësive -
përrallen e rrejshme të bukurisë, e,

lind nga barku i detit
si fëmijë kopil i mëkatit të paemër
e mbarsur me epshe për të mashtruar jetën, dhe -

si hajneshë hyn në gjinjtë e shkëmbit
në krahërorin e çapjuar të luftëtarit të vjetër, e -
vetëm rren, e vetëm rren, e,

rrena është lojë e valëve,
- lojë e rënieve dhe e ngritjeve
e vdekjeve dhe e lindjeve, e -

habitet për ftohtësinë e shkëmbit,
çfarë mashtrimi kur dashurohet me shekuj! ...
Burning with desire for the rocks
she breaks like a woman in orgiastic frenzy
and carries in her arms the joy of remoteness,
the mock tale of beauty, and

born of the womb of the sea
like the bastard child of unnamed sin
pregnant with the weight to deceive life, and

like a thief she snuggles onto the breast of the rocks
into the rugged embrace of the old warrior, and
she lies and lies, and

lying is the game of the waves,
- the game of falling and rising,
of death and of birth, and

she startles at the frigidity of the rocks,
what deception as she makes love with the centuries! ...

Trans. Copyright © Robert Elsie 1995.


next
index
translator's next