I OPGANGEN ON THE STAIRWELL
Ulrikke S. Gernes trans. the poet & Dan Marmorstein (from Danish)

Du kender de døgn, lukket inde
i opgangen. Du går og går.
Op og ned ad blodets trapper. Støtter
dig tungt til genernes balustre.
Vakler ved gensyn med cellers spejle og genskin
på hver en afsats, på hver repos.
Er det virkelig dig, der slæber
skrabende skridt, en akavet bagage
af enzymer op og ned her?
Op og ned mellem mørket
i katalytiske kælderlokaler
og kromosomlofters flimrende
Rembrandtlys, der slukker og tænder.
Og hvem er du? Og hvad laver du her?
Lyden af lyse barnestemmer, bestik
og tallerkener, snit i det daglige brød,
en mor kalder, og fjernsynet mumler
i revnerne.
En puls slår bag hver lukket
flade, hvor brevsprækken i lyn åbenbarer
blege hænder, et par skræmte øjne,
og skridt, der i hast lister væk.
En kuvert sprættes op. Et brev
bliver læst, øjne lukkes. Muligheder
dvæler i frø, tikker i bomber. Blodet
iler til gerningsstedet. En rødmen
blåner. Tråde af arvæv rier
eksakte øjeblikke ind i livets stof.
Sårskorpen, den lille knude af erindring,
du bærer videre. Op og ned i højresnoede
dobbeltspiraler. Op og ned, generation
efter generation, sendt ind i altid.
Guds og Darwins dansetrin, en hvirvel
af støv og damp stiger fra tomme flasker,
og et forløb af proteiner samler
sætningen til et ansigt, næsten
dit - et liv, måske dit. En kemisk kode,
og dog, molekylerne er et ringe alibi.
Løb, løb bare, du slipper alligevel
aldrig godt fra det! Op og op. Trappen
hælder og slynger sig i spændte buer
om sig selv. Fører ingen vegne hen.
Og ned og ned. Og frem og tilbage.
Du går og går, ser dit navn i forbifarten,
graveret i messing på en lukket dør.
På næste etage: Samme navn i præg
både til højre og til venstre. Og på
næste igen, og overalt. Det er bare
at gå ind. Det blinker og skifter, det hele,
i rørende enighed, og trinene træder
vande i et ophav umuligt at drikke
eller drukne i. Måske et sted midt
imellem, i graven mellem årsag
og virkning - kviksand eller det,
der er værre. En præcision af atomer
så totalt ligegyldig. Her er det bare dig
og alt dit evighedsklonede menageri.
Bare dig og dig og dig. Og vil du virkelig
sende spiralen videre, et stykke legetøj,
et tidsfordriv fra øverst til nederst? Og
tror du virkelig, du kan slå ild af flinten,
opfinde hjulet, smedekunsten, den dybe
tallerken? Har du gemt manualen?
Enhver tanke bliver alligevel aske
til sidst. Stands et øjeblik. Lad dine øjne
vænne sig til mørket, til ømheden,
hvor sommerfugle kan overvintre
til næste sæson.


You know those days, closed up
in the stairwell. You walk and walk.
Up and down the stairs of blood. Pressing
your weight against the banister of the genes.
Stumbling at the reunion with cells' mirrors
and reflections at every platform, at every landing.
Is it really you, dragging scraping steps,
an awkward baggage of enzymes
up and down here?
Up and down between the darkness
in catalytic basement rooms
and chromosome attics' flickering
Rembrandt light, turning off and on.
And who are you? And what are you doing here?
The soft sound of children's voices,
cutlery and plates, the cuts into the daily bread,
a mother calling, and the TV mumbling
through the cracks.
A pulse beats behind every closed surface,
where the letter slit in flashes reveals
pale hands, a pair of frightened eyes,
and steps hastily tiptoeing away.
An envelope is torn open. A letter
is being read, eyes are being closed.
Possibilities dwell in seeds, tick in bombs.
The blood rushes toward the scene of the crime.
A blushing turns blue. Threads of scar tissue
tack precise moments into life's cloth.
The scab, this little node of memory,
you carry on. Up and down in clockwise
twisted double helixes. Up and down,
generation after generation, sent into forever.
God's and Darwin's dance steps, a whirl
of dust and steam rising from empty bottles,
and a sequence of proteins
gather the sentence into a face,
almost yours - a life, maybe yours.
A chemical code, and yet, the molecules
are a poor alibi. Run, just run, you'll never
get away with it, anyhow. Up and up. The stairs
turn and twist in tightened curves
around themselves. Leading nowhere.
And down and down. And back and forth.
You walk and walk, see your name in passing,
engraved in brass on a closed door.
On the next floor: same name embossed,
both on the left and on the right. And on
the next one again, and everywhere. You can just
walk right in. It blinks and shifts, all of it,
in passionate agreement, and the steps
are treading water in a source that's impossible
to drink from or to drown in. Maybe somewhere
in between, in the trench between cause
and effect - quicksand, or what
is even worse. A precision of atoms,
so totally indifferent. Here, it's just you
and all your eternity-cloned menagerie.
Just you and you and you. And do you really
want to send the Slinky on, a toy, a pastime
from top to bottom? And do you really
believe you can make fire from the flint,
do you really think you can invent
the wheel? Did you keep the manual?
At the end of the day, every notion
turns to ashes. Stop for a moment.
Let your eyes get used to the darkness,
to the tenderness, where butterflies
can overwinter until
the next season.

Copyright © Ulrikke S. Gernes; trans. copyright © Ulrikke S. Gernes & Dan Marmorstein 2007 - publ. Borgens Forlag & Ars Interpres Publications


...buy this book
next
index