STELLA DI CORSICASTAR OF CORSICA
Patrizia Gattacecatrans. Sarah Lawson (from Corsican)
Diana di l'alba
Stella nel cel vermigliu
Sì tanta bella
Chì sì la maraviglia
Tù sì cum'è la farfalla
Duv'è lu focu s'appiglia.

Quandu u ghjattu
Farà a pace cù u topu
L'onde del mare
Si siccheranu al fondu
È di e mamme u pientu
Di li babbi li piaghi.

O focu eternu d'isula mea
Fattu à luce di stella
Da issa prigiò si leia
Chì strappa la catena
È sò mi morgu luntanu
Ti porghju l'anima mea ...

Un seculu si more
È mille anni anu a nasce
A voce di u populu corsu
Sempre chjama a libertà
Chì issu cantu colli in celu
Pè i populi fratelli ...
Diana of the Dawn
Star in the rosy sky
You are the most beautiful
Of all things seen and done
Like the wings of a butterfly
Lit up by the sun.

When the cat
Makes peace with the rat
The water of the sea
Will dry up
And the pain will leave
Our mothers' eyes.

Eternal flame of my island
Composed of the light from stars
I summon you through my prison bars
You are the fetter that frees me
And if I die far away
Send my soul back to you ...

A century dies
And a thousand years are born;
The Corsican voice still cries
Is always calling for freedom.
Let this song of freedom rise
In brotherhood to the skies ...

Copyright © Patrizia Gattaceca 2000, publ. Les Belles Lettres, Paris: transl. copyright © Sarah Lawson 2002


next
index
translator's next