KAM SHUMË SHPRESË ... HOPE
Naim Frashëri trans. Robert Elsie (from Albanian)
Kam shumë shpresë
Te Perëndija.
Që të mos jesë
Kshu Shqipëria,
Po të ndritohet
Të lulëzohet.

Pa vjen një ditë
Që të na sjellë
Të madhe dritë
P'ajo të pjellë:
Qytetërinë,
Fatbardhësinë.

Vëllazërija
Edhe bashkimi
E njerëzija
Është shpëtimi,
Lum kush t'arrijnë!
Pa do të vijnë.

Që Shqipërija
Do të ndritohet
Dhe ligësija
Do të mërgohet.
Jak' e vërtetë!
Pse rri e qetë?

Për Shqipërinë
Ditët e mira
Paskëtaj vinë
Shkoj errësira,
Lum kush të rronjë,
T'a shohë zonjë!

Se Shqipëtari
E gjuh' e tija
Venë së mbari
Dhe Shqipërija,
Lum kush t'a shohë
Për pakë kohë.

Pa dituritë
Dhe mbrothësija
E mirësitë
Dhe njerëzija
Do të burojnë
Nukë mënojnë.
Hope
I have great hope
In God
That he will not abandon
Albania thus,
But that she will shine forth

And break into blossom.
May the day dawn
That will bestow upon us
A great light,
Giving birth to:
Civilization,

Prosperity.
Fraternity
And unity
And compassion
Are our salvation.
Happy is he who will be present

When this day comes.
When Albania
Will be radiant
And misfortune
Will be banished
Forever

From her sight.
For Albania,
Joyous days
Are at hand.
The darkness is receding.
Happy is he who will live

To see her reign!
For the Albanian
And his language
Are at one
With Albania.
Happy is he who will

Behold her soon!
Knowledge
And progress,
Goodness
And humanity
Will arise,

Trans. Copyright © Robert Elsie 1995.


next
index
translator's next