VIAXEIRO TRAVELLER
Ramiro Fonte tr. Richard Bramah, Helen Buffery, Benigno Fernández Salgado & John Rutherford - (from Galician)
Neste lugar estraño
Doce lúas penou. Tres regatos partiron.
Un foise cara a outono,
Outro bicou os areais do verán e as quillas vencidas,
O terceiro dúas cidades
E un xardín
- O que dicimos Sur - .
Pero ningún foi seereto manantío
Onde bebe-la aurora e calma-la túa sede.
O xofre, o fungo, o medo,
Aquela dor de escadas a partir a ningures
Non puideron borralo
Das intimas badías nas que foi tan feliz.
Pola xeira das choivas
Volveu ós edificios
Que baixan cara ó mar cando decembro,
Cunha chaga de praias e no seu corazón
(Ateigado ata as beiras de cúpulas e vento)
Non había tristura.
Coa moeda do canto ben pagou as súas débedas,
Quixera ser ninguén nas páxinas que o Tempo
Repasa como as luces da estación máis amada.
Escoitou os oráculos e non quixo seguilos.
E dura a soidade á beira dalgún porto namentras agardamos
E a luzada desfai as teas da alta noite.

(from Designium, 1984)
In this strange place
Twelve moons he suffered. Three streams left.
One went straight to autumn,
Another kissed the summer beaches and the broken keels,
The third of them touched two cities
And a garden
(The one we call South).
But none of them was the secret spring
Where you can find the dawn and slake your thirst.
Sulphur, toadstools, fear,
That pain of flights of stairs that rise to nowhere:
No one had been able to eradicate it all
From those intimate bays in which he had been so happy.
In the season of the rains
He returned to the buildings
Which come right down to the sea in December
With open wounds of beaches, and in his heart
(Brimming full with cupolas and breezes)
There was no sadness.
With the coin of his song he had well repaid his debts,
He would like to be nobody on the pages that Time
Reviews like the beacons of the dearest season.
He heard the oracles and did not wish to follow them.
Solitude is hard beside some harbour while we wait
And the moonlight rends the canvas of the deep night.

(from Designium, 1984)

Copyright © Ramiro Fonte 1984; Trans. Copyright © Richard Bramah, Helen Buffery,
Benigno Fernández Salgado & John Rutherford 1992 - publ. in 'Planet' by Berw Cyf.


next
index
translator's next