SAILOR'S HOME - 8 SAILOR'S HOME - 8
Arjen Duinker trans. Jeltje Fanoy
Beste Lian, dierbare vriend, Lian, voor het zeemanshuis
Staat een lange man met blond haar die tegen een antler zegt:
In Kopenhagen, in een smerige kelder? Daar logeert de maffia.
En ik word in het leven gehandicapt door mijn dure kop.
Wat ik niet goed begrijp, zegt de ander, hoe kun jij toch
Met jouw intellect zo weinig kijk hebben op sociale processen?
Dat is yin en yang, zegt de lange, kwaad geven en goed krijgen.

Niks van aan, zegt de ander, jij moet gewoon normaal doen.

Een auto rijdt langs, de deur gaat open,
De gang is elegant, links de eetzaal,
Trap klimt gehoekt naar de volgende,
Een deur gaat open: het dominospel,
De ogen brandend, met champagne.
Lian, we waren ooit in Genua, ik telde vierhonderd straten.
Hier in Gent ben ik vingers kwijt, alleen dit glanzende dok telt.
Waar de bloem haar schoonheid toont, is de zeeman op zijn best.
Kijk, belletjes springen van trillende voeten naar vragende enkels,

Kijk, belletjes kussen de diepte tussen de juiste hoeveelheid ogen.

Dear Lian, my dear friend, Lian, in front of the sailor's home
A tall man with blond hair says to another:
In Copenhagen, in a grotty cellar? That's where the Mafia stays.
And I'm handicapped in life by my expensive head.
What I don't quite understand, says the other, how you
With your intellect have such little insight into social processes?
That's yin and yang, says the tall one, doing harm with kindness
in return.
No way, says the other, you just have to act normal.

A car drives past, the door opens,
The passage way is elegant, on the left the dining room,
Stairs climb at right angles to the next,
A door opens: the domino game,
With burning eyes, with champagne.
Lian, once we were in Genoa, I counted four hundred streets.
Here in Ghent I'm missing fingers, only this shiny dock counts.
Where the flower shows her beauty, the sailor is at his best.
Look, a string of bells leaps from trembling feet to questioning
ankles,
Look, a string of bells kisses the depth between the exact
number of eyes.

Copyright © Arjen Duinker 2005: transl. © Jeltje Fanoy 2005 - publ. Shearsman Books


...buy this book
next
index