SIBILA ELESPONTICA THE HELLESPONTIC SIBYL
Pjetër Bogdani trans. Robert Elsie (from Albanian)
Mbë gasët të vet për mend Ati len Biirrë,
Të dy me të dashunë spirtinë fryjnë
Shint: shekullit për shelbim qi dërgon hirrë,
Kush do Qielltë me pam kështu adhëron Hyjnë,
Plot fajevet ende me gjetm të lirë
Mbë zemërë e m’ballë tu’bam, ndero Kryjnë,
Mbë të sijet ndë Tritat i dyjti vetë
Kje goshduem lodhunë mbë këtë jetë.
The Father gives birth to the Son in his own image,
The two, with the beloved Holy Ghost, breathe
Upon the world for its salvation, which conveys grace.
Whosoever wishes to see heaven, may he thus worship the Divine
And be freed of all his sins.
In his heart and on his brow may he honour the Cross
Upon which the second figure of the Trinity
Was nailed, overwhelmed by this life.

Trans. Copyright © Robert Elsie 1995.


next
index
translator's next