SIBILA CUMEA THE CUMAEAN SIBYL
Pjetër Bogdani trans. Robert Elsie (from Albanian)
Paq e frujt i madh n’Qiellshit ka me kjanë
Gjashtë vjet parë se len ende mbasandj
Gjashtë të tjera, sa dheu s’ka me përzanë
Mrekullë ke Ujku, Deleja e Kingji hai
Bashkë Kërthini djalë e Kulshedra lanë
Vetëmë, pa droe, pa lot as fjal’, as vaj,
Rruqebulli dhitë e edhatë s’i ngit,
Përse Zotynë m’paq i ruen e i rrit.
Peace and abundant fruit will there be from Heaven
For six years before his birth and, thereafter,
For another six will it know no end on earth.
Oh, wonder! For the wolf, the sheep and the lamb will dine
Together; the Son of Man and the dragon will live
Side by side without fear, without tears, or cries, or lamentation;
The lynx will spare the goats and kids,
For Our Lord will guard and raise them in peace.

Trans. Copyright © Robert Elsie 1995.


next
index
translator's next