SULLTAN MURATI DHE SHQIPTARISULTAN MURAT AND THE ALBANIAN
Fatos Arapitrans. Robert Elsie (from Albanian)
Sulltan Murati qëndroi para robit të lidhur.
Nga maja e kalit e peshoi me sy:
moshën e thyer, plagët, zinxhirët...
- Arnaut, e pyeti, përse lufton ti,
kur mund të jetoje dhe ndryshe?
- Sepse, padishah, u përgjegj robi,
çdo njeri ka në kraharor një copë qiell,
dhe në të fluturon një dallëndyshe.
Sultan Murat sat astride his steed
And observed the prisoner bound hand and foot:
His advanced age, his wounds, his chains ...
'Albanian,' he inquired, 'Why do you fight
When you could live differently?'
'Because, Padishah,' replied the prisoner,
'Every man has a piece of the sky in his breast,
And in it flies a swallow.'

Copyright © Fatos Arapi; trans. copyright © Robert Elsie - publ. Forest Books/UNESCO


next
index
translator's next