PUNËTORËTTHE WORKERS
Fatos Arapitrans. Robert Elsie (from Albanian)
Ata hyjnë nël poemë pareshtur,
ditë e natë.
Sípresin që dyert e rënda t'ua hapë
dashuria intelektuale, mendimi fin, delikat.
Ata hyjnë në poemë, si në fabrikë, në uzinë:
turrmë jete -
plot zhurmë, gjithë vrull.
U bien sirenave, ndezin motorët, nisin punën.
Binaja e poemës gjëmon prej frezave, tornove.
Ajri gri, i metaltë, ndizet prej vibracioneve.
Ata ngjiten skelave,
vargjeve, -
me saldatriçe në dorë saldoj'në
hekur e ritme e rima të njoma, -
provojnë kalibrat edhe rezistencën
e mendimeve
e të dashurive tona.
They are constantly entering poems,
day and night.
They do not wait for the heavy gates to be opened
By intellectual love, by refined, delicate thinking.
They enter poems as they enter factories, plants,
Full of energy,
Noise and passion.
They ring the sirens, turn on the motors, begin work.
The façade of the poem resounds with drills, with lathes.
The grey, metallic air shudders with the vibrations.
They mount the scaffolding,
the verses.
With the soldering-tool in hand they solder
iron and rhythms and tender rimes,
They test the calibres and the strength
Of our thoughts
and of our loves.

Copyright © Fatos Arapi; trans. copyright © Robert Elsie - publ. Forest Books/UNESCO


next
index
translator's next