NOCIONE TË SHKRETAWRETCHED NOTIONS
Mimoza Ahmetitrans. Refik Kadija (from Albanian)
Nocione të shkreta,
në vetmi hapësire prej jush të përbërë
kaloj inerci bashkë me ju,
në hapësirën time të përbërë prej meje,
si në një qytet ku sapo kanë ikur të gjithë,
përgjithmonë
me një ndjenjë absolute moskthimi
(gjë e cila, e di, nuk mund të ngjasë.)

Nocione të shkreta,
të mbetura hava, jashtë Ádo lidhjeje,
nga shkaku i mjerë dhe madhështor,
që unë nuk ndjej më.
Wretched notions,
In a spatial solitude composed of you.
I traverse inertia along with you,
Into my own space made up of me,
As into a city where all are already gone,
for ever
with an absolute sense of non-return
(which I know cannot last long.)

Wretched notions,
Poised still in the air, quite irrelevant,
By the miserable and magnificent cause,
That I feel no more.

Copyright © Mimoza Ahmeti; trans. copyright © Refik Kadija.


next
index
translator's next