LETËRPAPER
Mimoza Ahmetitrans. Robert Elsie (from Albanian)
Për ndarjen tuaj nuk dua të shkruash.
Frymëzimi yt nuk i falet ndarjes.
Sepse edhe me yllin me të ftohtë, më të largët,
poezia jote këmben sinjale.

Një, fletë e bardhë, fare e bardhë,
me një njollëz blu, blu në skaj -
kjo është poezia që mund t'i kushtoje
ikjes së saj...
I do not want you to write about your separation,
Separation is not worthy of your muse
For your verse exchanges signals
Even with the coldest, the most distant star.

A white piece of paper, completely white,
With a blue smudge, a blue smudge in the corner
Is the verse you should devote
To her departure ...

Copyright © Mimoza Ahmeti; trans. copyright © Robert Elsie - publ. Forest Books/UNESCO.


next
index
translator's next